نام گذاری روزهای هفته ملی دیابت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چاپ

شنبه 19 آبان ماه

دیابت، رسانه و خانواده

یکشنبه 20 آبان ماه

دیابت، آموزش و خانواده

دوشنبه 21 آبان ماه

دیابت، تغذیه و خانواده

سه شنبه 22 آبان ماه

دیابت، سازمان های مردم نهاد و خانواده

چهار شنبه 23 آبان ماه

دیابت، غربالگری و خانواده

پنجشنبه 24 آبان ماه

دیابت، مشارکت های محلی و خانواده

جمعه 25 آبان ماه

دیابت، فعالیت بدنی و خانواده

 

 

برچسب ها: