فعاليتهاي پژوهشي

چاپ

1- همكاري پژوهشي با دانشكدههاي علوم پزشكي سراسر كشور

2- همكاري و مشاوره در تهية دهها پاياننامة پژوهشي با موضوع ديابت

3- ارسال مقالات و شركت در سمينارها و كنگرههاي داخلي و بين‌‌المللي

برچسب ها:
آخرین مقالات